Ορολογία

Παρακάτω ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα ορολογίας ώστε να βοηθηθούν οι μεταφραστές κατά την μετάφρασή ενός προγράμματος. Σε περίπτωση που έχετε κάποια αντίρρηση ή πιστεύετε ότι μπορούν να προστεθούν και άλλες λέξεις, παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας στο τέλος της λίστας.

Α

Abort: Ακύρωση
About: Περί του, Σχετικά με
Accelerator: Επιταχυντής
Add: Προσθήκη
Alert: Ειδοποίηση
Allocation: Κατανομή
Animation: Κίνηση
Append: Προσάρτηση
Apply: Εφαρμογή
Argument: Παράμετρος
Array: Πίνακας [ΣΗΜ: Σε γλώσσες προγραμματισμού]
Aspect: Προοπτική
Assign: Ανάθεση
Attach: Επισύναψη
Autoscroll: Αυτόματη Ολίσθηση

B

Backfill: Γέμισμα φόντου 
Backslash: Ανάποδη κάθετος
Backup: Αντίγραφο ασφαλείας
BBS: BBS
Binary: Δυαδικό
Bitmap: Bitmap
Block: Τμήμα
Bold: Έντονα [Γράμματα]
Bookmark: Σελιδοδείκτης
Boolean: Boolean
Boot: Εκκίνηση
Bridgeboard: Bridgeboard
Browse: Ξεφύλλισμα
Brush: Πινέλο
Buffer: Προσωρινή μνήμη
Bus: Δίαυλος
Button: Κουμπί
Bypass: Παράκαμψη

C

Cache: Προσωρινή μνήμη 
Cancel: Άκυρο
CapsLock: CapsLock [Πλήκτρο]
Chip RAM: Chip RAM
Click: Κλικ
CPU: Επεξεργαστής
Cursor: Δρομέας
Cycle gadget: Αντικείμενο εναλλαγής
Checksum: Checksum
Cipher: Κρυπτογραφικός αλγόριθμος, Κρυπταλγόριθμος
Clear: Καθαρισμός
Client: Πελάτης
Clipboard: Πρόχειρο
Complement: Συμπλήρωμα
Command: Εντολή
Component: Εξάρτημα
Control character: Χαρακτήρας ελέγχου
Controller: Ελεγκτής [Συσκευών], Χειριστήριο [Για παιχνίδια]
Configuration: Ρυθμίσεις, Διαμόρφωση
Copy: Αντιγραφή
Could not allocate resource: Αδυναμία διάθεσης πόρου
Corrupt: Χαλασμένο
Credits: Μνείες
Cross-reference: Παραπομπή
Custom: Ειδικό
Cut: Αποκοπή

D

Database: Βάση δεδομένων
Data stream: Ροή δεδομένων
Daylight saving time: Θερινή ώρα
Debugging: Αποσφαλμάτωση
Declare: Ανακηρύσσω
Default: Προκαθορισμένο
Defect: Ελάττωμα
Defined: Ορισμένα
Delete: Διαγραφή
Destination [disk]: Προορισμός
Device: Συσκευή
Directory: Κατάλογος
Disk write protected: ο δίσκος είναι προστατευμένος από εγγραφή
Download path: Διαδρομή αποθήκευσης
Drag Bar : Μπάρα μετακίνησης
Draggable: Συρόμενη
Drive: μονάδα δίσκου
Driver [Device]: οδηγός συσκευής
Dummy: Ψεύτικο

E

Edit: Eπεξεργασία
Encryption: Κρυπτογράφηση
Error: Λάθος, σφάλμα
Escape sequence: Ακολουθία διαφυγής
Exit: Έξοδος
Extra-Halfbright: Extra-Halfbright

F

Fast RAM: Fast RAM
Fault: Σφάλμα
Favorites: Αγαπημένα
Field: Πεδίο
File: Αρχείο
Filesystem: Σύστημα Αρχείων
Fixed: Μόνιμο
Fixed font: σταθερή γραμματοσειρά
Flags: Διακόπτες
Flicker: Τρεμόπαιγμα
Font: Γραμματοσειρά
Format : Διαμόρφωση
Function: Λειτουργία

G

Gadget: Gadget
Gateway: Πύλη
Generic: Γενικό
Genlock: Genlock
GUI: GUI

H

Handler: Διαχειριστής 
Handshake: Handshake
Hardware: Hardware
Heuristically programmed: Ευριστικά προγραμματισμένος
Hide: Απόκρυψη
Highlight: Σημείωση, μαρκάρισμα
History: Ιστορικό
Hold And Modify: Hold And Modify
Home Dir: Αρχικός Κατάλογος
Host: Host, πάροχος, διεύθυνση
Hotlist: Λίστα διευθύνσεων
Hotkey: Ενεργό κουμπί, κουμπί συντόμευσης

I

Idle: Ακίνητο
Installation: Εγκατάσταση
Interrupt: διακοπή, παρέμβαση 
Invalid: Άκυρο
Italics: Πλάγια [Γραφή]
Icon: Εικονίδιο
Iconify: Εικονοποίηση
Identifier: Ταυτότητα
Ignore: Παράβλεψη
Initializing: Αρχικοποίηση, εγκαινίαση
Input: Είσοδος
Interface: Διεπαφή
Interlaced: Πεπλεγμένη
Internet: Διαδίκτυο
Insert: Εισαγωγή

J

Joystick: Joystick, Χειριστήριο Jump table: Jumper: Βραχυκυκλωτής

K

Keyboard: Πληκτρολόγιο
Keymap: Χάρτης πληκτρολογίου
Keystream: Κλειδοροή
Keystream Generator: Γεννήτρια Κλειδοροής
Keystroke: Πάτημα πλήκτρου

L

Launch a program: Eκκίνηση προγράμματος
Layout: Σχεδιάγραμμα
Lease: Διάθεση
Link [URL]: Σύνδεσμος
Load: Φορτώνω
Locate: Εντοπισμός
Log File: Αρχείο Καταγραφής
Loop: Επανάληψη
Looping: Επαναλαμβανόμενο

M

Menu: Μενού
Menu bar: Μπάρα μενού
Menu button: Πλήκτρο μενού
Menu item: Αντικείμενο μενού
Menu shortcut: Συντόμευση μενού
Mounlist: Mountlist, λίστα προσάρτησης
Mouse: Ποντίκι
Match: Ταιριάζει
Mode: Κατάσταση ή Mέθοδος [ανάλογα με την περίπτωση]
Mount: Προσάρτηση

N

Notification: Ειδοποίηση
Numeric Keypad: Αριθμητικό πληκτρολόγιο
Node: Kόμβος
Nοt enough memory: Ανεπαρκείς μνήμη

O

Occurrence: Εμφάνιση
Onboard: Ενσωματωμένο
Overscan: Overscan
Object not found: Το αντικείμενο δε βρέθηκε
Ok: Ok
Okay: Εντάξει
Online help: Άμεση βοήθεια
Output: Έξοδος
Overflow: Υπερχείλιση
Overwrite: Επανεγγραφή
Offline: Αποσυνδεδεμένο, κατεβασμένη (σύνδεση)

P

Palette: Παλέτα
Panel: Πίνακας
Parent [drawer]: Προηγούμενο [συρτάρι]
Parity: Parity
Parse: Ανάλυση
Partition: Διαμέρισμα
Paste: Επικόλληση
Path: Διαδρομή
Pattern [στο ASL]: Φίλτρο
Pattern [στο WBPattern]: Mοτίβο
Pause: Παύση
Phillips screwdriver: Σταυροκατσάβιδο
Pin: Ακίδα
Pixel: Pixel, εικονοστοιχείο
Pointer: Δείκτης
Pop up gadget: Αναδυόμενο gadget
Pop up menu: Αναδυόμενο μενού
Pop up window: Αναδυόμενο παράθυρο
Port: Θύρα
Prefix: Πρόθεμα
Preferences / Prefs: Προτιμήσεις, Ρυθμίσεις
Presets: Προεπιλογές
Process: Διεργασία
Productivity: Παραγωγική, παραγωγικότητα
Progress bar: Γραμμή προόδου
Project: Εργασία
Prompt: Προτροπή
Properties: Ιδιότητες
Protect tab: Διακόπτης προστασίας
Public Screen: Κοινόχρηστη οθόνη
Pulldown menu: (Αναδιπλούμενο) μενού

Q

Qualifier: Προσδιοριστής
Queue: Σειρά, ουρά
Quota: Ποσόστωση
Quit: Έξοδος

R

RAM: RAM
Redirect: Ανακατεύθυνση
Redo: Επανάληψη, αναίρεση επαναφοράς
Ribbon cable: Καλωδιοταινία
Recolor: Επαναχρωματισμός
Reference: Aναφορά
Remove: Απομάκρυνση, αφαίρεση
Rename: Μετονομασία
Requester (Window): Παράθυρο αιτήματος
Rescan (Disk): Ενημέρωση
Restore: Επαναφορά
Retry: Επανάληψη
Revert: Αναστροφή

S

Save: Αποθήκευση
Scan: Σάρωση
Scolling: Ολίσθηση
Screenmode: Τύπος Οθόνης
Script: Αρχείο κώδικα
Scroll bar: Oλισθητήρας, Μπάρα ολίσθησης
Scroll gadget: Gadget ολίσθησης
Search backwards: Αναζήτηση προς τα πίσω
Sector: Τομέας
Select: Επιλογή
Server: Διακομιστής
Settings: Ρυθμίσεις
Shell: Κέλυφος
Shell Shortcut: Συντόμευση κέλυφους
Skin: Εμφάνιση
Skip: Παράλειψη, αγνόηση
Slash: Κάθετος
Slider: Ολισθητήρας
Slider gadget: Gadget ολίσθησης
Slot: Υποδοχή
Snapshot: Αποθήκευση θέσης
Soft link: Είδωλο
Sort: Ταξινόμηση
Source [disk]: Αρχικός
Source File: Πηγαίο αρχείο
Stack: Σωρός
Stop: Διακοπή
String: Συμβολοσειρά, στοιχειοσειρά
Subkey: Δευτερεύον κλειδί
Suspend: Διακοπή, αναστολή
Swap: Εναλλαγή

T

Thesaurus: Λεξικό συνωνύμων
Threshold: Όριο
Thumbnail: μικρογραφία
Toggle: Εναλλαγή
Turbo Board: Επιταχυντής
Track (CD): Κομμάτι
Transcript file: αρχείο πρακτικών 
Task: Εργασία 
Template: Φόρμα 
Track: Τροχιά

U

Underscore: Κάτω παύλα
Undo: Επαναφορά
Unit: Μονάδα
Unset: Απορύθμιση
Update: Ενημέρωση
Use: Χρήση

V

Validation: Επικύρωση
Verify: Επαληθεύω
Volume: Τόμος ή Μονάδα [ανάλογα με την περίπτωση]

W

Wait state: Κατάσταση αναμονής
Wire: Σύρμα
Webpage: Ιστοσελίδα
Write protected: Προστασία από εγγραφή

Z

Zoom gadget: Gadget μεγέθυνσης, κουμπί μεγέθυνσης